• Địa chỉ: Thôn Hầu, Lâm Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 00904 077 986
  • Email: nhomkinhtp@gmail.com

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI